Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 238/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wieluniu z 2016-06-22

Sygnatura akt I C 238/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Maria Smólska-Caban

Protokolant: staż. urz. A. P.

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2016 r.

sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko B. A.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanej B. A. na rzecz powoda (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. kwotę 17 965,21 (siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć 21/100) zł z odsetkami od kwoty:

- 9 875,55 (dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 55/100) zł umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym od dnia 31 marca 2015 roku,

- 8 089,66 (osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć 66/100) zł ustawowymi od dnia 31 marca 2015 roku

do dnia zapłaty.

2.  Zasądza od pozwanej B. A. na rzecz powoda (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. kwotę 2 644,81 (dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery 81/100) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.Sygn. akt I C 238/15

UZASADNIENIE

(...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wystąpił w dniu 31 marca 2015 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko B. A. z powództwem o zapłatę kwoty 17 965,21 zł z odsetkami od dnia 31 marca 2015 r. – umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego od kwoty 9 875,55 zł oraz ustawowymi od kwoty 8 089,66 zł domagając się zasądzenia kosztów postępowania według złożonego spisu: 225,00 zł tytułem opłaty sądowej, 2 400,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, 2,81 zł tytułem opłaty manipulacyjnej i 17,00 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu żądania powód podniósł, iż na podstawie umowy przelewu z dnia 19 grudnia 2014 r. nabył od (...) Banku S.A. z siedzibą w W. dochodzoną pozwem wierzytelność z tytułu umowy pożyczki zawartej z pozwaną. Żądana kwota obejmuje 9 875,55 zł tytułem niespłaconego kapitału wymagalnego od dnia 10 listopada 2012 r., 3 811,33 zł tytułem odsetek karnych naliczonych przez (...) Bank S.A. od kwoty niespłaconego kapitału za okres od dnia występowania zaległości w spłacie do dnia cesji wierzytelności według stopu procentowej wskazanej w umowie nieprzekraczającej stopy odsetek maksymalnych, 2 846,99 zł tytułem kosztów wezwań, upomnień i opłat poniesionych przez poprzedniego wierzyciela, 1 055,79 zł tytułem odsetek umownych naliczonych przez poprzedniego wierzyciela za okres od daty zawarcia umowy pożyczki do dnia jej rozwiązania według stopy odsetek określonej w umowie nieprzekraczających stopy odsetek maksymalnych i 375,55 zł tytułem odsetek karnych stanowiących czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego naliczonych od kwoty niespłaconego kapitału od dnia 01 grudnia 2014 r. do dnia poprzedzającego dzień wniesienia pozwu w niniejszej sprawie.

Postanowieniem z dnia 03 kwietnia 2015 r. wydanym przez referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazano sprawę do tutejszego Sądu.

Pozwana zgodziła się z żądaniem przyznając, iż zawarła umowę pożyczki i domagała się rozłożenia świadczenia na małe raty z uwagi na trudną sytuację materialną – brak jakichkolwiek dochodów po zakończeniu

2

pobierania zasiłku chorobowego. Pozwana wniosła o udzielenie terminu na porozumienie się z powodem w celu ugodowego zakończenia sporu.

Pełnomocnik powoda nie wyraził zgody na rozłożenie należności na raty; w piśmie z dnia 01 czerwca 2016 r. podniósł, iż nie wyklucza jednak możliwości rozłożenia na raty zasądzonego wyrokiem świadczenia, aby nie dopuścić do egzekucji komorniczej.

Ostatecznie pozwana zgodziła się na zasądzenie świadczenia w całości.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

B. A. zawarła w dniu 06 grudnia 2010 r. z (...) Bankiem S.A. umowę pożyczki w kwocie 11 547,34 zł ze spłatą do dnia 16 grudnia 2014 r. W dniu 03 stycznia 2012 r. strony umowy podpisały aneks do umowy przedłużając termin spłaty pożyczki do dnia 16 grudnia 2017 r. W dniu 23 sierpnia 2012 r. doręczono pozwanej wypowiedzenie umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

(dowód: umowa pożyczki k. 74verte-77, aneks k. 79-80, wypowiedzenie wraz

z potwierdzeniem doręczenia k. 83-84)

W dniu 19 grudnia 2014 r. (...) Bank S.A. zawarł z (...) Wierzytelności Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w W. umowę przelewu wierzytelności przysługującej wobec B. A..

(dowód: umowa przelewu wierzytelności wraz z załącznikiem k. 22-29)

Ze złożonych na żądanie Sądu przez powoda dokumentów wynika, iż B. A. zawarła z (...) Bankiem S.A. w dniu 06 grudnia 2010 r. umowę pożyczki zmienioną aneksem z dnia 03 stycznia 2012 r. (...) Bank S.A. przelał na powoda przysługującą mu wierzytelność na podstawie umowy z dnia 19 grudnia 2014 r. Pozwana przyznała okoliczność zawarcia umowy i nie kwestionowała wysokości roszczenia, domagając się jedynie rozłożenia należności na raty. Ostatecznie, po złożeniu pisma, w którym pełnomocnik powoda zaoponował wobec wniosku o rozłożenie roszczenia na raty, nie wykluczając jednak możliwości rozłożenia na raty świadczenia zasądzonego wyrokiem, pozwana zgodziła się na zasądzenie dochodzonej należności w całości. Powód zawarł z G. (...) Bankiem umowę przelewu wierzytelności w trybie art. 509 § 1 i 2 k.c. stanowiącego, iż wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność

3

na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania; wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Mając na uwadze powyższe oraz okoliczność, iż pozwana nie kwestionowała wysokości roszczenia wynikającego z zawartej umowy pożyczki Sąd uwzględnił powództwo na podstawie art. 720 § 1 k.c. stanowiącego, iż przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. mając na uwadze, iż powód reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika domagał się zwrotu kosztów postępowania według załączonego spisu w wysokości 2 644,81 zł. Stosownie bowiem do treści art. 109 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. roszczenie o zwrot kosztów wygasa, jeśli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych. Sąd z urzędu, zgodnie z art. 109 § 1 zdanie drugie k.p.c., orzeka jedynie o kosztach należnych stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego.


Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Hofman
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wieluni
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Smólska-Caban
Data wytworzenia informacji: