Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII C 205/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wieluniu z 2017-03-28

Sygn. akt VIII C 205/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia (...) roku

Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Beata Witkowska

Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk

po rozpoznaniu w dniu (...) roku w Pajęcznie na rozprawie

sprawy z powództwa F. (...) z siedzibą we W.

przeciwko M. K.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda F. (...) z siedzibą we W. na rzecz pozwanego M. K. kwotę 428,04 zł ( słownie: czterysta dwadzieścia osiem złotych cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Beata Witkowska

Sygn. akt VIII C 205/16

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Wieluniu

z dnia (...) roku

Powód F. (...) z siedzibą we W. w pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu (...) roku domagał się zasądzenia od pozwanego M. K. kwoty 3.448,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

Na uzasadnienie żądania powód wskazał, że pozwany zawarł z (...) spółką akcyjną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wierzyciel wystawił dokumenty księgowe, a pozwany zobowiązany był do zapłaty należności z nich wynikających. W dniu 29 lipca 2015 roku wierzyciel pierwotny dokonał przelewu przysługującej mu od strony pozwanej wierzytelności na rzecz powoda. Powód wskazał, iż po rozliczeniu dokonanych wpłat, pozwany zobowiązany jest do zapłaty należności, wynikających z faktury sprzętowej nr (...) z dnia 8 kwietnia 2014 roku w kwocie 1.000,00 zł, noty odsetkowej z dnia 26 stycznia 2015 roku nr (...) oraz noty obciążeniowej z dnia 1 stycznia 2015 roku nr (...) na kwotę 2.408,37 zł.

Pozwany w sprzeciwie od wydanego w sprawie w elektronicznym postępowaniu upominawczym podniósł, że względem powoda nie posiada żadnych zobowiązań, gdyż nie podpisywał umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z których wynika objęte pozwem zobowiązanie, co skutkowało złożeniem przez niego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę.

Ustosunkowując się do sprzeciwu pozwanego, powód wskazał, że dochodzone pozwem roszczenie wynika z aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartego w dniu 8 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z aneksem pozwany zobowiązany był do uiszczania opłat abonamentowych w kwocie 129,90 zł miesięcznie, jak również zobowiązał się do utrzymania aktywnego numeru w sieci (...). Brak wywiązania się z tego obowiązku, skutkował obciążeniem pozwanego obowiązkiem zwrotu ulgi przyznanej przy zawarciu aneksu, proporcjonalnie do czasu trwania umowy. Powód wskazał również, iż to na pozwanym ciąży obowiązek dowiedzenia prawdziwości podnoszonych twierdzeń.

Pozwany w toku procesu wskazał, iż z uwagi na zastraszanie przez pracowników powoda spełnił przed wytoczeniem powództwa w części świadczenie na rzecz powoda.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwanego (...) spółkę akcyjną łączyła umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

/bezsporne/

Pozwany M. K. złożył wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

/dowód: zeznania pozwanego protokół rozprawy z dnia (...) roku k. 144v, zapis dźwięku od 00:03:01 do 00:09:44/

W dniu 8 kwietnia 2014 roku sporządzony został aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci (...) S.A., dotyczący skorzystania z oferty zakupu pakietu promocyjnego, zawierającego telefon (...), kartę SIM w cenie promocyjnej 1.350,00 zł. Na podstawie aneksu z dnia 8 kwietnia 2014 roku została zawarta umowa o świadczenie usług na czas określony do dnia 8 stycznia 2017 roku. W aneksie przewidziano, iż zawarcie aneksu anuluje złożony przez abonenta wniosek o rozwiązanie umowy. W ramach umowy została wybrana oferta S. (...) z abonamentem w kwocie 129,90 zł. Abonent zobowiązał się do nierozwiązywania umowy w okresie jej trwania, jak również do utrzymywania aktywnego numeru w sieci (...), niedokonywania odłączenia czasowego i niedokonywania zmian planu taryfowego. Na wypadek niedotrzymania przez abonenta powyższych warunków, przewidziano skutek w postaci wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie abonenta oraz zobowiązanie abonenta do zapłaty roszczenia z tytułu ulgi w wysokości 3.120,00 zł, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

/dowód: kopia aneksu do umowy k. 59-60, oryginał k. 116/

Oświadczenie woli, zawarte w powyższym dokumencie (aneksie z dnia 8 kwietnia 2014 roku), a mające pochodzić od M. K., nie zostało złożone przez pozwanego. Poziom niezgodności cech oraz charakterystyka graficzna sygnatury identyfikowanej dają podstawę do jednoznacznego wykluczenia M. K. jako wykonawcy podpisu pod aneksem do umowy z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

/dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu badania pisma ręcznego k. 121-130, zeznania pozwanego protokół rozprawy z dnia (...) roku k. 144v, zapis dźwięku od 00:03:01 do 00:09:44/

W dniu 8 kwietnia 2014 roku operator wystawił Fakturę VAT nr (...) na zakup telefonu (...) za kwotę 1.350,00 zł, przewidując płatność zgodnie z regulaminem sprzedaży ratalnej, to jest po 50,00 zł miesięcznie, począwszy od dnia 12 maja 2014 roku.

/dowód: faktura VAT k. 66, plan sprzedaży ratalnej k. 67/

W dniu 1 stycznia 2015 roku operator wystawił notę obciążeniową nr (...), obciążając M. K. kwotą 2.408,37 zł w związku z niedotrzymaniem warunków umowy. Termin płatności określono na dzień 15 stycznia 2015 roku.

/dowód: nota obciążeniowa k. 65/

W dniu 26 stycznia 2015 roku operator wystawił notę odsetkową nr (...), obciążając M. K. kwotą odsetek w wysokości 27,31 zł.

/dowód: nota odsetkowa k. 68/

W dniu 11 czerwca 2015 roku pomiędzy (...) spółką akcyjną a powodem została zawarta umowa ramowa cyklicznego przelewu wierzytelności, której przedmiotem było ustalenie zasad, w oparciu o które nastąpi przeniesienie wierzytelności przez (...) S.A. na rzecz F. (...) z siedzibą we W..

/dowód: umowa ramowa z dnia 11 czerwca 2015 roku k. 46-53v/

W dniu 29 lipca 2015 roku pomiędzy (...) spółką akcyjną a powodem zostało zawarte porozumieniu nr 2 do umowy ramowej cyklicznego przelewu wierzytelności z dnia 11 czerwca 2015 roku, na podstawie którego (...) spółka akcyjna przelała na rzecz powoda wierzytelności, objęte w wykazie, w tym wierzytelności wobec M. K., objęte dokumentami księgowymi nr (...) z dnia 8 kwietnia 2014 roku na kwotę 1.000,00 zł, nr (...) z dnia 26 stycznia 2015 roku na kwotę 27,31 zł oraz nr (...) z dnia 1 stycznia 2015 roku na kwotę 2.408,37 zł.

/dowód: porozumieniu z dnia 29 lipca 2015 roku k. 55-55v, wykaz wierzytelności k. 57-58/

Pismem z dnia 17 sierpnia 2015 roku pozwany został zawiadomiony przez (...) S.A. o dokonaniu cesji wierzytelności na rzecz F. (...) z siedzibą we W..

/dowód: pismo z dnia 17 sierpnia 2015 roku z potwierdzeniem nadania k. 35-37 oraz odbioru k. 38/

W dniu 22 lipca 2016 roku powód złożył w Prokuraturze Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę, polegającego na zawarciu przez osobę trzecią umów na zakup telefonu (...), abonamentu bez telefony oraz abonamentu z telefonem (...).

/dowód: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa k. 10/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie okoliczności pomiędzy stronami bezspornych, jak również dowodów z dokumentów i kserokopii dokumentów dołączonych do akt. Na wniosek pozwanego Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu badania pisma ręcznego, który jednoznacznie stwierdził, że podpis pod aneksem z dnia 8 kwietnia 2014 roku, przewidującym skorzystanie z oferty promocyjnej na świadczenie usług telekomunikacyjnych, nie został nakreślony przez pozwanego. Opiniując w tym przedmiocie biegły z zakresu badania pisma ręcznego uwzględnił m.in. ogólny modelunek graficzny podpisu, niezgodność wielkości detali, stosowany impuls pisania, klasę pisma i niezgodność konstrukcyjną. Wnioski opinii są jasne, rzeczowe, a sposób motywowania wyrażonych w niej ocen i sposób stanowczości opinii biegłego w ocenie Sądu daje podstawę do obdarzenia opinii biegłego walorem wiarygodności, zwłaszcza ze żadna ze stron nie kwestionowała wniosków wynikających z przedmiotowej opinii.

Za wiarygodne i przekonywujące w świetle powyższych wniosków opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznego Sąd uznał zeznania pozwanego, który konsekwentnie podawał, iż umowy z pierwotnym wierzycielem nie zawierał, a nadto wskazał, iż spełnił świadczenie w części na rzecz powoda nie dlatego, iż był zobowiązany z powyższej umowy, ale na skutek działań, podejmowanych przez pracowników powoda. Powód nie zaoferował żadnego materiału dowodowego, mogącego poddawać w wątpliwość wiarygodność zeznań pozwanego, który konsekwentnie kwestionował fakt zawarcia umowy z pierwotnym wierzycielem, a ochrony swego interesu poszukuje aktualnie także na drodze postępowania karnego w wyniku zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód wywodzi swe roszczenie w stosunku do pozwanego, powołując się na fakt nabycia w drodze przelewu wierzytelności przysługującej zbywcy w stosunku do dłużnika. Z art. 509 § 1 k.c. należy zaś wyprowadzić wniosek, że cesjonariusz nabywa przelaną z góry wierzytelność o tyle tylko, o ile powstałaby ona na rzecz cedenta. W okolicznościach sprawy prowadziłoby to do wniosku, że przedmiotem przelewu mogły stać się wyłącznie wierzytelności istniejące w dacie przelewu, co powoduje, że powód obowiązany był wykazać nie tylko fakt przelania na jego rzecz wierzytelności wobec pozwanego, ale również fakt istnienia tej wierzytelności w chwili zawarcia umowy przelewu.

Strona powodowa swe roszczenia wywodziła ze sporządzonego w formie pisemnej aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, datowanego na dzień 8 kwietnia 2014 roku (k. 19-19v). Stosownie do art. 56 ust. 2ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1489 t.j.) umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera się w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej dostawcy usług. Wymóg formy pisemnej lub elektronicznej nie dotyczy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranej przez dokonanie czynności faktycznych obejmujących w szczególności umowy o świadczenie usług przedpłaconych świadczonych w publicznej sieci telekomunikacyjnej, publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług.

W myśl zaś art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Powód przedłożył dokument, sporządzony w formie pisemnej, opatrzony datą 8 kwietnia 2014 roku, mający zawierać oświadczenie woli pozwanego M. K., stanowiącego składnik umowy, z której wynikać ma zobowiązanie, objęte niniejszym powództwem.

Stosownie do art. 245 k.p.c. dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Pozwany zakwestionował okoliczność, aby oświadczenie woli, zawarte w przedstawionym przez powoda dokumencie, zostało przez niego złożone.

Zgodnie z art. 253 k.p.c. jeżeli strona twierdzi, że zawarte w dokumencie oświadczenie osoby, która je podpisała, od niej nie pochodzi, obowiązana jest okoliczności te udowodnić.

Na poparcie swych twierdzeń pozwany zaoferował dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu badania pisma ręcznego, który potwierdził, iż podpis, złożony pod aneksem do umowy, nie został nakreślony przez pozwanego. Powyższe wskazuje jednoznacznie, że, przy zawieraniu przedmiotowej umowy, w sposób nieuprawniony posłużono się danymi pozwanego i wpisano je jako dane "abonenta", przy czym to nie pozwany był stroną umowy i nie on nakreślił podpis na dokumencie umowy, obejmującej skorzystanie z oferty promocyjnej na świadczenie usług telekomunikacyjnych i zakup telefonu. Pozwany, co przyznał, w przeszłości korzystał z usług operatora (...) S.A., ale kontynuowaniem umowy nie był zainteresowany, co skutkowało złożeniem przez niego oświadczenia o jej rozwiązaniu. W aneksie z dnia 8 kwietnia 2014 roku przewidziano zaś, iż uprzednio złożony „wniosek o rozwiązanie umowy” zostaje anulowany (§ 3 ust. 2 aneksu). Skoro jednakże pozwany obalił domniemanie, iż zawarte w przedstawionym przez powoda dokumencie oświadczenie pochodzi od niego, nie jest on związany skutkami, wyrażonymi w tej czynności prawnej.

Wobec tego brak było podstaw do ustalenia, że pozwany zawarł z poprzednikiem prawnym powoda umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach oferty promocyjnej i zakup telefonu, na którą powołał się powód, zgłaszając roszczenie w niniejszej sprawie.

Skoro pozwany nie nabywał w ofercie promocyjnej telefonu (...), jak również nie korzystał z usług telekomunikacyjnych, świadczonych przez poprzednika prawnego powoda w ramach oferty zakupu pakietu promocyjnego S. (...), powództwo o zapłatę podlegało oddaleniu, gdyż po stronie pozwanego nie powstało zobowiązanie do zapłaty kwoty, dochodzonej pozwem, a wynikającej z noty obciążeniowej, odsetkowej i faktury sprzedaży, mających swe źródło w umowie z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

Powyższe skutkuje oddaleniem powództwa z uwagi na brak legitymacji biernej po stronie pozwanego. Rolą Sądu nie jest przy tym ustalenie tożsamości osoby, która w rzeczywistości złożyła swój podpis pod umową, ale rozpoznanie powództwa w granicach żądania, stosownie do art. 321 § 1 k.p.c., te zaś granice wyznacza wskazana przez powoda osoba pozwanego oraz okoliczności faktyczne, mające uzasadniać żądanie.

Pozwany wykazał, iż nie złożył oświadczenia woli, mającego stanowić składnik umowy z dnia 8 kwietnia 2014 roku, z której powód wywodzi swe roszczenia, tym samym brak jest podstaw do przyjęcia, aby był zobowiązany do świadczenia, wynikającego z treści tej umowy.

Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w pkt 1 sentencji.

O kosztach procesu postanowiono jak w pkt 2 sentencji, obciążając powoda obowiązkiem zwrotu na rzecz pozwanego poniesionych przez niego kosztów procesu. Przepis art. 98 §1 k.p.c. stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu), a do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego (art. 98 § 2 k.p.c.).

Strona powodowa, jako przegrywająca sprawę, powinna zwrócić pozwanemu poniesione przez niego koszty postępowania w kwocie 428,04 zł, na które składa się uiszczona przez pozwanego zaliczka na poczet wydatków, związanych z opinią biegłego (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U. z 2016 roku poz. 623 t.j.), które to wynagrodzenie w całości zostało pokryte z zaliczek uiszczonych przez pozwanego (k. 133, k. 108, k. 148, k. 152).

SSR/-/Beata Witkowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariusz Mordalski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wieluni
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Witkowska
Data wytworzenia informacji: